Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Společnost E LINKX a.s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, IČO 258 47 180, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě sp.zn. B 2241 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském zápisu NZ 615/2016, N 537/2016 ze dne 12.10.2016, sepsaném Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou, se sídlem v Havířově (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 1000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 2.000,00 Kč, vydaných Společností, na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000,00 Kč, mění na zaknihované kmenové akcie na jméno. Společnost vyzývá všechny své akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdali Společnosti veškeré akcie Společnosti. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle Společnosti, a to v kterýkoliv pracovní den vždy od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání listinných akcií sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen. Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti.