VOP aputime

Všeobecné obchodní podmínky aplikace aputime

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky, kterou potvrdil Klient
Poskytovateli a upravující závazná pravidla a podmínky používání Služeb a Produktů Poskytovatele. Tyto
VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem Služeb a Produktů a Klientem.
1.2. Definice uvedené níže pro účely těchto VOP mají tento význam:
VOP – se rozumí tyto Všeobecné podmínky;
Objednávka – se rozumí Objednávka na poskytování Služeb a Produktů uzavřená mezi Poskytovatelem
a Klientem, kdy Objednávkou se rozumí smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřená na základě
objednávky Klienta potvrzení objednávky Poskytovatelem; Objednávka vstupuje v platnost až
zaplacením prvního předplatného, resp. prvním zaplacením ceny za Službu nebo produkt.
Klientem – se rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba uzavírající Objednávku s Poskytovatelem;
Poskytovatelem – se rozumí společnost E LINKX a.s.
Produktem – se rozumí jakákoliv Služba nebo její část dodávána Poskytovatelem pod specifickým
obchodním názvem Poskytovatele v souladu se zásadami Poskytovatele pro užívání obchodních značek.
Klient si kupuje právo užívat Produkt tak, jak je. Podpora a ostatní služby jsou poskytovány zvlášť, tj.
jejich poskytování musí být dohodnuto mezi Klientem a Poskytovatelem zvlášť.
Produktová specifikace – se rozumí vlastnosti produktu/služby, ceny a jeho funkčnosti uvedených na
webových stránkách poskytovatele.
Ceníkem – se rozumí dokument nebo webová stránka, které určují ceny Služeb a Produktů, pokud
nejsou uvedeny v Objednávce;
Serverem Poskytovatele – se rozumí server a jiné HW vybavení, které je vlastněné, ovládané nebo
kontrolované Poskytovatelem. Poskytovatel může využít třetí stranu k zajištění vhodných serverových
prostředků nebo kapacity;
Specifikací implementace Služeb – se rozumí podmínky implementace Služeb stanovené Poskytovatelem
a/nebo individualizované Klientem v Objednávce. V ceně Služby nebo Produktu není garantována
jakákoliv implementace Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
Specifikací podpory Služeb – se rozumí podmínky podpory Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo
individualizované Klientem ve Objednávce. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv
podpora Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
Službou – se rozumí konkrétní Služba poskytována Poskytovatelem Klientovi dle Objednávky, která může
zahrnovat i licenci ke Službě, údržbu Služby, podporu Služby a další služby v rozsahu dohodnutém ve
Objednávce, pro odstranění pochybností se uvádí, že označením Služba níže v těchto VOP se vztahuje
také na Produkt
Trial verzí Služby – se rozumí trial verze Služby, která je zpřístupněna Klientovi zdarma a v omezeném
rozsahu;
Administrátorem – se rozumí osoba pověřená Klientem pro administraci jeho Uživatelského účtu;
Uživatelem – se rozumí fyzická osoba, která pracuje pro Klienta (jako zaměstnanec, partner, výkonný
ředitel, osoba spolupracující s Klientem na dlouhodobé bázi podle Objednávky o poskytování právních
služeb), pro kterou Klient zřizuje Uživatelský účet;
Uživatelským účtem – se rozumí uživatelský účet s unikátním přístupovým jménem a heslem;
Systémem zabezpečení dat – se rozumí dokument popisující metody zabezpečující data uložená
v aplikaci Služby;
Stranami – se rozumí společně Klient a Poskytovatel;
2. Způsob akceptace VOP
2.1. Služba je Klientovi poskytnuta po uzavření Objednávky. Nedílnou součástí Objednávky jsou i tyto
VOP.
2.2. Objednávka je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Objednávky
přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Objednávky uhrazení ceny Služby (v případě úhrady
prostřednictvím bezdrátového přenosu okamžikem, kdy je částka odpovídající ceně Služby připsána na
bankovní účet Poskytovatele) v částce specifikované pro první účtované období. To neplatí, pokud Klient
bude užívat službu v režimu Trial verze za podmínek uvedených v čl. 4 těchto VOP.
3. Poskytování Služby
3.1. Poskytovatel poskytuje placenou Službu na internetové adrese uvedené v Produktové specifikaci a
jejích subdoménách nebo na Klientském serveru v souladu se Smlouvou a technickými specifikacemi
uvedenými v Produktové specifikaci.
3.2. Rozsah Služeb je definován v Produktové specifikaci, která je přílohou Objednávky. Produktová
specifikace definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.
4. Trial verze Služby
4.1. Před uzavření Objednávky může Poskytovatel umožnit Klientovi prostřednictvím webové domény
zkušební provoz Služby v režimu Trial verze, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.
4.2. Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce uvedené v Produktové specifikaci Klient
akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl.
14 odst. 6, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 těchto VOP.
4.3. Trial verze Služby je poskytována Klientovi po dobu uvedenou v Produktové specifikaci, pokud
Poskytovatel neurčí jinak.
4.4. Klient je oprávněn při užívání Trial verze Služby uložit data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti
systému. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat
uložených Klientem při užívání Trial verze Služby.
4.5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Klientovi přechod na placenou verzi Služby
a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a
data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Klient
nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím
doby, na kterou byla Klientovi poskytnuta.
4.6. Klient tímto bere na vědomí, že data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou po uplynutím
doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial
verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Klient informován emailem nebo prostřednictvím
portálu Trial verze Služby.
5. Doba poskytování Služby
5.1. Objednávka stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Objednávka se uzavírá na
(i) dobu určitou pro Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii).
6. Cena
6.1. Klient je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů
vystavených Poskytovatelem. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány v elektronické podobě.
Ceny za Služby jsou stanoveny na základě Ceníku, nestanoví-li Objednávka jinak.
6.2. Debetní/kreditní karta a/nebo jiný on-line platební prostředek použitý Klientem k přihlášení se
k užívání Služby (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytované na základě
měsíčního předplatného bude automaticky 30 dnů od data přihlášení se k užívání Služby použit k úhradě
ceny za užívání Služby. Pokud chce Klient zrušit automatické hrazení ceny za užívání Služby, tak Klient
musí zrušit automatické předplatné tři dny před automatickým obnovením užívání Služby. Poskytovatel
doporučuje ověřit u předplacených karet nebo u banky, zda je opakovaná platba za Službu možná.
6.3. Klient může změnit své předplatné on-line e-mailovou zprávou na e-mail: obchod@elinkx.cz.
6.4. Objednávka jakékoliv Služby může být zrušena bez jakýkoliv dodatečných plateb před připsáním
platby Klienta na účet Poskytovatele. Pro stahovatelné Produkty nevrací Poskytovatel jakékoliv platby
Klienta poté, co byl stahovací kanál zpřístupněn a co byl učiněn pokus o stahování. Zrušení objednávky
po obdržení platby Klienta je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem, pokud objednaná Služba nebyla
použita nebo nebyl učiněn jakýkoliv pokus o stažení.
7. Licenční ujednání
7.1. Klient bere na vědomí, že Poskytovateli náleží všechna výkonná majetková práva na rozšiřování a
užívání Služby a Produktu dle autorského zákona a další práva duševního vlastnictví ke Službě a
Produktu. Klient je proto povinen užívat Službu pouze v rozsahu poskytnuté licence.
7.2. Klient uzavřením Objednávky nabývá nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více
Uživatelů dle počtu zřízených Uživatelských účtu. Klient není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci
či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Klient rovněž není oprávněný Službu
pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu
Poskytovatele. Licence se vztahuje také na aktualizace nebo úpravy Služby, které budou prováděny
Poskytovatelem.
7.3. Služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace.
7.4. Klient není oprávněný Službu bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového
vybavení.
7.5. Není-li uvedeno jinak, všechny snímky, kaskádové styly a zahrnutý JavaScript jsou vydány pod
licencí aputime License for Commercial Use (licence):
Licence je licencí kompatibilní s licencí GPL, která se vztahuje pouze na obrázky, kaskádové styly a prvky
JavaScriptu Motivů a Stylů Poskytovatele, které poskytuje Poskytovatel. Jak je uvedeno v licenci GPL
verze 2.0, prvky Produktu, které nejsou sestaveny společně a jsou odesílány nezávisle na kódu GPL a
kombinovány v prohlížeči Klienta, nemusí být GPL. Tyto obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu
jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele a nemohou být používány a manipulovány pro účely Klienta.
Klient nemůže tyto soubory přerozdělovat nebo je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele
zahrnout do libovolného balíčku nebo rozšíření. Neoprávněné šíření nebo zpřístupnění třetí osobě bez
předchozího souhlasu Poskytovatele opravňuje Poskytovatele fakturovat smluvní pokutu ve výši
500.000, – Kč za jakékoliv porušení licence. Smluvní pokuta nevylučuje nárok Poskytovatele na úhradu
skutečně vzniklé škody.
8. Platební podmínky
8.1. Fakturační období u Objednávky uzavřené na dobu určitou je doba (počet měsíců), na kterou byla
Objednávka uzavřena. Poskytovatel vystaví faktury s datem splatnosti 14 kalendářních dnů za Služby
poskytované prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, pokud není v Nabídce uvedeno jinak.
8.2. V případě, že Objednávka bude uzavřena na dobu určitou, tak před uplynutím této doby určité
Poskytovatel zašle Klientovi nezávazné platební údaje pro úhradu ceny za Služby za stejné časové
období. V případě, že je cena za Službu zaplacena v souladu s platebními údaji, bude doba poskytnutí
Služby automaticky prodloužena.
8.3. V případě prodlení při zaplacení ceny Služby nebo Produktu je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z prodlení za každý započatý den prodlení. Pokud je Klient v prodlení s jakoukoli
platbou, Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby nebo Produktu až do
úplného zaplacení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování Služby nebo Produktu je Klient
povinen zaplatit cenu v souladu s dodanými daňovými doklady. Opakované zpoždění platby na straně
Klienta se považuje za podstatné porušení Objednávky.
9. Práva a povinnosti Poskytovatele
9.1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo jejího rozsahu. V takovém případě
Poskytovatel informuje Klienta prostřednictvím webového rozhraní pro poskytovanou Službu. Klient je
oprávněn Smlouvu vypovědět v případě jednostranných změn těchto VOP, které Klient odmítne, pokud
je to dohodnuto ve Objednávce.
9.2. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil
funkčnost a dostupnost Služby, pokud Klient splňuje základní systémové požadavky pro Služby uvedené
ve Produktové specifikaci nebo na příslušném webovém portálu. Pokud nastane nestandardní situace
související s funkčností Služby, Poskytovatel postupuje zejména v souladu se Smlouvou.
9.3. Pokud Klient zjistí jakýkoli problém související s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen
tuto událost okamžitě oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu specifikovaného v Produktové
specifikaci nebo telefonicky prostřednictvím dostupných kontaktů pro urychlení procesu řešení
problémů. Klient bere v úvahu, že mohou existovat události mimo kontrolu Poskytovatele, které mohou
mít vliv na funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. porucha připojení k internetu na
straně Klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení Poskytovatele a další).
Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s takovými událostmi Klientovi.
9.4. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze vážných důvodů dočasně přestat
poskytovat Službu, zejména v případech, jako je prevence kybernetických útoků, v případě potřeby,
nebo v případě vážné poruchy Služby, která je nutno vyřešit jako nezbytné vypnutí. Oznámení informující
o přerušení poskytování Služby musí být Klientovi co nejdříve zasláno. Poskytovatel je povinen vytvořit
odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezení nebo
úplné nedostupnosti Služby.
9.5. Poskytovatel se zavazuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí
straně. Poskytovatel dále souhlasí s tím, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli
uživatelský obsah.
9.6. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel nezíská vlastnické právo k datům Klienta. Klient je
výlučně odpovědný za obsah dat uložených na Klientském serveru nebo na Serveru Poskytovatele.
10. Práva a povinnosti Klienta
10.1. Klient nesmí používat Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
10.2. Pro získání přístupu ke Službě může Poskytovatel požadovat od Klienta některé identifikační údaje
a další informace. Klient poskytne pravdivé, přesné a aktuální informace.
10.3. Na žádost Poskytovatele poskytne Klient nezbytnou součinnost při odstraňování poruch nebo
provádění úprav.
10.4. Klient použije rozhraní API poskytované Poskytovatelem pouze při přístupu k Službě
prostřednictvím webového rozhraní prostřednictvím aplikací nebo služeb třetích stran. Klient nesmí
Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní využívat ani k nim přistupovat automatizovaně,
například prostřednictvím skriptů, robotů, webových prohledávačů atd.
10.5. Klient je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k
nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je
povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci
rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu Klienta.
10.6. Poruší-li Klient povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli
odpovědnost za škodu, která Klientovi vznikne a Klient plně odpovídá za škodu, která vznikne
Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této
Objednávky odstoupit. Jestliže Klient zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku
úniku informací o přístupu ke Službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu.
10.7. Stažení softwaru je k dispozici pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby bude účet ke stažení
automaticky vypnut. Poskytovatel neposkytne zdrojové soubory prostřednictvím e-mailu nebo jiného
kanálu, ale pouze pomocí účtu online.
11. Uživatelský účet
11.1. Klient může mít jeden nebo více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může používat pouze
jeden Uživatel. Klient nemá právo nechat Uživatelský účet nastavený pro třetí stranu, pokud to není
stanoveno v Objednávce nebo v těchto VOP. Klient není oprávněn sdílet Uživatelské účty mezi několika
Uživateli. Klient má však právo kdykoli převést nepoužitý Uživatelský účet na nového uživatele.
11.2. V případě porušení čl. 11.1. těchto VOP je Poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit Smlouvu, resp.
Objednávku.
12. Administrace účtu Klienta
12.1. Každý Klient si může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, které nesou práva Administrátora.
Administrátor může provádět následující operace:
• přidávat, upravovat a odstraňovat Uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům
(například přístup k sestavám, vytváření souborů atd.),
• přístup ke všem datům Klienta bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých Uživatelů,
• zvolit jiný Uživatelský účet, který se stává Administrátorem.
12.2. Klient nese plnou zodpovědnost za využívání Služby Uživateli, činnosti prováděné těmito Uživateli
a veškerá data nahraná na Účet Klienta. Klient zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení
těchto VOP.
13. Zakázané jednání
13.1. Klient nesmí nahrávat, odesílat ani jinak ukládat obsah na portálu Služby, který může obsahovat
software virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost
zařízení Poskytovatele nebo jiných Klientů. Kromě toho není Klient oprávněn obsah nahrávat do Služby,
jehož držení nebo distribuce jsou nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv
třetí strany nebo je součástí trestné činnosti, šíření spamu prostřednictvím Služby nebo pokusu získat
přístup k Uživatelskému účtu jiného Klienta nebo Serverů Poskytovatele. Porušení těchto povinností se
považuje za podstatné a zakládá právo Poskytovatele na ukončení Objednávky a právo požadovat od
Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000, – Kč za každé porušení a případně i případné škody.
Smluvní pokuta nevylučuje nárok Poskytovatele na úhradu skutečně vzniklé škody.
14. Ukončení Objednávky
14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Objednávky, výpovědí Objednávky, uplynutím dohodnuté
doby trávní Objednávky, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Klienta) s likvidací, ukončením
Objednávky nebo dohodou mezi Stranami. To vše za podmínek, jak je uvedeno níže.
14.2. Je-li Objednávka uzavřena na dobu neurčitou, je Klient oprávněn kdykoli ukončit Objednávku bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi Poskytovateli.
14.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce
a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.
14.4. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl. 9.1. těchto VOP.
14.5. Poruší-li Klient podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo
Objednávky a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení
upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je
Poskytovatel oprávněn od Objednávky odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení
oznámení o odstoupení Klientovi.
14.6. V případě, že Klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Objednávky zvlášť
závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Objednávky odstoupit a ukončit poskytování Služby
s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.
15. Omezení odpovědnosti za Službu
15.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoli nárok
vznesený na základě právního vztahu vyplývajícího z Objednávky a odhadované výše náhrady škody
nepřekročí a je omezen na částku rovnající se maximálně zaplacené částce za poskytování Služby v
předchozím kalendářním roce. Není-li možné stanovit maximální náhradu škody podle předchozí věty,
maximální náhrada škody je omezena na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní odebírané Služby
poskytované prostřednictvím webového rozhraní.
15.2. Poskytovatel nezodpovídá za nepřímé škody vyplývající z poskytování Služeb, jako například ztráty
zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finanční nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody.
V případech vyšší moci smluvní strany nejsou odpovědné za porušení povinností a svých závazků
vyplývajících z této Objednávky a jakákoli nedodržení (celková nebo částečná) nebo prodlení v plnění
povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Objednávky. Za účelem vyšší
moci se rozumí jakákoli okolnost, kdy je odpovědnost vyloučena v souladu s českým právem, mimo jiné
přírodní katastrofou, válkou, změnou politické situace, která vylučuje nebo nepatřičně brání výkonu práv
a povinností podle této Objednávky nebo jakýkoli jiný podobný důvod, událost nebo skutečnost.
15.3. Uzavřením Objednávky Klient bere na vědomí, že i při nejvyšším možném úsilí Poskytovatele je
možné, že může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, což je způsobeno okolnostmi mimo
působnost Poskytovatele (např. selhání připojení k internetu). Klient proto souhlasí a zavazuje se, že
všechna jeho data uložená v rámci Služby budou zálohována na jiném zeměpisném místě.
15.4. Klient používá Službu tak, jak je. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurace hardwaru nebo
částečná chybová funkčnost neopravňuje Klienta k zrušení Objednávky nebo k vrácení peněz.
16. Ochrana osobních údajů
16.1. Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů Uživatelů
a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel
nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.
16.2. Veškerá data jsou shromažďována Poskytovatelem od Klienta za účelem poskytování Služby,
zlepšení kvality a zasílání pouze obchodních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou
osobou, shromažďují se tato data: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace
o používání Služby.
16.3. Veškerá komunikace v rámci Služby jsou šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že
tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.
16.4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace určené Klientem při registraci jeho
Uživatelského účtu třetí osobě, pokud Klient nebude výslovně souhlasit.
16.5. Údaje o Klientovi jsou uloženy v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního
vztahu. Po jeho ukončení ukládá Poskytovatel údaje potřebné pouze pro dodržování povinností
plynoucích z právních předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používat jméno a logo Klienta
v seznamu klientů Poskytovatele za a po dobu trvání Objednávky, není-li s Klientem dohodnuto jinak na
základě jeho pokynů nebo jeho zásad a pravidel.
17. Závěrečná ustanovení
17.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které získaly během
smluvního vztahu dle Objednávky.
17.2. Práva Klienta vyplývající ze Objednávky a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu Poskytovatele.
17.3. Pro zamezení jakýchkoli pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavírají
Smlouvu v rámci své obchodní činnosti.
17.4. Pokud je jakékoli ustanovení Objednávky nebo těchto VOP platné nebo neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, taková skutečnost nemá vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících
ustanovení Objednávky nebo těchto VOP. V takovém případě jsou strany povinny vyvinout veškeré úsilí,
aby uzavřely dodatek ke Objednávce, čímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu.
17.5. V případě jakýchkoli kolizí ustanovení Objednávky, Produktové specifikace, Specifikace
implementace Služby, Specifikace podpory Služby a VOP, platí toto pořadí přednosti dokumentů:
(i) Objednávka,
(ii) Produktová specifikace,
(iii) VOP,
(iv) zveřejněné informace.
17.6. Tyto VOP se řídí právem České republiky, člena Evropské unie. Jakýkoli spor, který vznikne v
souvislosti s výkonem nebo výkladem Objednávky nebo který smluvní strany nemohou vyřešit smírně,
bude konečně vyřešen českým arbitrážním orgánem, rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci jmenovanými v souladu s pravidly tohoto
rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se dohodnou na třetím
rozhodci do 30 dnů. V případě, že oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedosáhnou dohody o třetím
rozhodci, je jmenován předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě
strany. Strany se neodvolatelně zavázaly, že nebudou zpochybňovat výkon rozhodčího nálezu v žádné
jurisdikci.
17.7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.3.2024.